Thinice Izilme


Female
Born 2018-05-17
(e: KORAD TJH(HV) C.I.B.SE UCH FI UCH SE V-10 Thinice Zephyr u: KORAD C.I.E.DK CH NO UCH NORD V-16 SE V-15 JWW-14 Mystique Du Hameau St-Blaise)

Team Sassyfrass

Safezone